Vedomostná spoločnosť


Možno ťa zaujme:

www.Serialis.sk

www.Najlepsie.eu

www.Filmy.Najlepsie.eu

www.Fit-Life.sk 

 

Vtipy, citáty filozofov, SMS priania, hádanky a básničky najlepšie. Úplne zadarmo. 

1.     Vedomostná spoločnosť

 

Vedomostná spoločnosť (knowledge society) je taká spoločnosť, ktorá je tvorená individuálnymi, kolektívnymi vedomosťami a ich organizáciou. Môžeme povedať, že tento pojem vznikol niekedy v druhej polovici 20. Storočia na označenie aktuálnej fázy vývoja spoločnosti. Jedná sa hlavne o tie rozvinuté krajiny, v dôsledku väčšej komunikačnej prepojenosti ľudí informačnými technológiami. Vedomostná spoločnosť úzko súvisí aj z vedomostnou ekonomikou, teda vedomostná ekonomika je jej podradená. Ako najvyspelejšiu ekonomiku pozorovatelia popisujú tak, že prechádza z priemyselnej do vedomostnej fázy.

Prechod k vedomostnej ekonomike si vyžaduje aj zmenu spôsobov fungovania spoločnosti. Vedomostná spoločnosť sa snaží cielene a aktívne investovať do rozvoja osobného potenciálu ľudstva prostredníctvom podpory vzdelávania, vedeckých a výskumných aktivít  rozvíja svoju inovačnú kapacitu. Aj vďaka členstvu v Európskej únii je oblasť vedomostnej spoločnosti zastúpená vzdelávacími, vednými a inovačnými oblasťami.

 

2.     Princípy vedomostnej spoločnosti

 

Z filozofického hľadiska vedomostnej spoločnosti ide o schopnosť ľudstva vzdelávať sa a spolu komunikovať. Boli vytvorené princípy na základe využitia ľudskej prirodzenej schopnosti učiť sa a uchovávať vedomosti v spojení v modernými informačnými technológiami.

Princípy:

  1.       Vedomosti sú najproduktívnejším ekonomickým zdrojom
  2.       Vo vedomostnej spoločnosti je zabezpečený efektívny obeh vedomostí
  3.       Vedomosti sú nevyčerpateľnou surovinou
  4.       Vedomosti sa používaním obohacujú a preto sú jedinečné a nescudziteľné
  5.       Každá ľudská bytosť je a môže byť vlastníkom vedomostí a môže ich využívať individuálne aj spoločensky

Tieto princípy sú už jednotlivo dávno známe, ich usporiadanie do zásad z nich vytvára objav vedúci ku kvalitatívne novej produktivite ľudskej civilizácie. Taktiež využívame vedomosti v ekonomike ako rastúci a nevyčerpateľný ekonomický zdroj.

 

3.     Súčasná spoločenská situácia

 

Ak sa jedná o makroekonomickú stabilitu a zrealizovaných reforiem, často Slovensko označovali ako vzor pre ostatné európske štáty, ale v otázkach vedomostnej spoločnosti medzinárodné štatistiky opakovane zaraďujú Slovensko na posledné miesta z členských štátov Európskej únie. O dnešnej situácii vedomostnej spoločnosti SOVVA (Slovenské organizácie pre výskumné a vývojové aktivity) hovorí dosť negatívne, no samozrejme navrhuje určité zmeny.

K súčasnej vedomostnej spoločnosti by som určite nemal vynechať, že počet vysokoškolákov sa podstatne zvýšil a kvalita výučby sa znížila. Slovensko má jednu z najvyšších mier stredoškolsky vzdelanej populácie, čo sa týka Európy, no presný opak v počte vysokoškolákov, ale z roka na rok sa to mení k lepšiemu. Slovensko je príkladom, kde štruktúra ekonomiky na základe zahraničných investícií do veľkej miery predbehla domácu inovačnú kapacitu reprezentovanú ľudskými zdrojmi, infraštruktúrou aj doma vyprodukovanými znalosťami a inováciami. Síce slovenská ekonomika sa dosť rýchlo, výrazne doťahuje na európsky priemer, naša spoločnosť stále dosť zaostáva.


 

 

Tabuľka vyjadruje najvyššie ukončené vzdelanie v roku 1991, kde vedomostná spoločnosť bola na dosť zlej úrovni, ako aj v iných štátoch Európy. Postupne vidno zmeny k lepšiemu cez rok 2001 až po 2011. Vedomostná spoločnosť na Slovensku smeruje výrazne k lepšiemu, no nie takým tempom, ako iné štáty Európskej únie.

 

4.     História

 

Vrátime sa teda späť do histórie aby sme lepšie pochopili prítomnosť hlavne čo sa týka vedomostnej spoločnosti na Slovensku. Slovensko bolo vždy ovplyvňované inými ekonomikami a nikdy neviedlo vlastné ekonomické myšlienky a nápady. Či už hovoríme o Rakúsko- Uhorsku, Československu, alebo o vplyve ZSSR. Od Slovenskej republiky sa čakalo že bude ako mladá krajina prosperovať smerom hore, ale opak bol a bohužiaľ aj je pravdou. Možno je to práve tým že sme boli dlhé roky ovplyvňovaný a teraz nedokážeme vytvoriť vlastný funkčný model či už školstva ale aj celkového hospodárstva čo samozrejme so sebou úzko súvisí.

Pôvodný školský systém bol prebraný od Nemecka teda bol to Pruský systém. Veľmi dlho sa  držal čo bola chyba lebo jeho inovácia prebiehala naďalej ale na Slovensku to stagnovalo. Toto stagnovanie bohužiaľ pretrváva aj dnes a len veľmi malé množstvo financií z HDP ide do školstva ako takého a vedy a výskumu. Slovensko sa mohlo chváliť jedným z najväčších percent absolventov stredných škôl. No do roku 1989 sa vysokoškolským titulom mohol chváliť len niečo okolo 10%. Avšak bolo to veľké percento tých, ktorí mali za sebou vplyvných ľudí. Práve takýto ľudia mali rozhodovať ďalej a rozhodovať o ekonomickom raste. Nanešťastie  sa čakal postup vpred a prínos nových technológií. Bol to veľký omyl lebo technológie zostávali zastarané a bol značný úpadok kvality čím sa začala podporovať kvantita. To isté platilo aj po prevrate a platí to aj dodnes. Najmä čo sa týka vysokoškolského  vzdelávania chýba tu kvalita. A napriek tomu je obrovský počet absolventov vysokých škôl no titul im slúži skôr ako kvalifikácia a nerobí z nich elitu ktorá ma potiahnuť celkovú ekonomicko-spoločenskú situáciu vpred.

Existujú tri charakteristické črty v oblasti vedomostnej spoločnosti ako ekonomického činiteľa. Všetky tri aspekty sa týkajú hospodárstva jednotlivých krajín. Je to stagnácia vo výrobe, schopnosť vyrábať resp. reprodukovať už známe výrobky a posledné je schopnosť inovovať ich. Práve toto odlišuje jednotlivé ekonomiky sveta.  Ako príklad slúži Južná Kórea ktorá sa za niekoľko desaťročí prepracovala od výrobcu k inovátorovi a návrhárovi nových technológií.

 

V súčasnosti aj za pomoci Európskej únie je Slovenská republika na akomsi vzostupe čo sa týka vedy a vzdelávania. Príchod množstva sponzorov a investorov do priemyslu výrazne pomáha oživiť ekonomickú stabilitu na Slovensku. Firmy typu Samsung, Volkswagen či Sony a mnohé iné spoločnosti ukazujú schopnosť Slovákov absorbovať inovačné technológie čo je nesmierne pozitívne.

Teda súčasným trendom je viesť inovatívnu ekonomiku a hospodárstvo a byť vzorom pre ekonomicky zaostalejšie krajiny. Ukázať nové ciele a možnosti ktorých je nespočetné množstvo.

 

 

6.     Prínos

 

Rozvoj informačných technológií prispel k tomu, že ekonomika aj spoločnosť majú možnosť dostať sa k správnym, včasným, presným a relevantným informáciám. Jednou z podmienok rozvoja vedomostnej spoločnosti je využívanie informačných technológií vo výrobnom procese, vo vzdelávaní i v bežnom živote človeka. Definovanie pracovníka disponujúceho vedomosťami znamená, že vzniká spoločnosť, v ktorej sa pod prácou nerozumie manuálna práca a vedomostný pracovník sa často stáva manažérom vedomostí, ktorý riadi inovovanie, vytváranie nových vedomostí, zužitkovávanie pôvodných vedomostí v nových oblastiach a ich zapájanie do produktívnych ekonomických činností. Masívny nástup informačných a komunikačných technológií umožňuje bezprostredné predávanie si informácií typu know- how medzi štátmi. Teda prínos spočíva v tom ako daná spoločnosť dokáže prijímať a nakladať s prijatými informáciami. Práve od tohto závisí úspech globálnej ekonomiky. Za základ vedomostnej spoločnosti je možné jednoznačne považovať informácie a schopnosť s nimi pracovať.

Globalizácia prináša nové výzvy pre vzdelávacie systémy, ktoré sú hybnou silou pre rozvoj vedomostnej spoločnosti. Vzdelávací systém a stratégie celoživotného vzdelávania sa musia adaptovať na tieto podmienky, pretože sú zdrojom pre formovanie znalostnej ekonomiky. Novými výzvami sú najmä demografické a populačné zmeny, nové charakteristiky globálnej konkurencie, možnosti sociálnej kohézie a uplatnenie inovácií.

  

www.Fit-Life.sk Doplnky výživy pre športovcov